Schools (K-12)

Visits: 8

775-246-6262

285 Dayton Valley Rd.
Dayton, NV 89403


Dayton Intermediate

775-246-6250

315 Dayton Valley Rd.
Dayton, NV 89403


Riverview Elementary

775-246-6170

1200 Ferretto Pkwy.
Dayton, NV 89403


Dayton High

775-246-6240

335 Dayton Valley Rd.
Dayton, NV 89403


Sutro Elementary

775-246-6270

190 Dayton Village Pkwy.
Dayton, NV 89403


Cottonwood Elementary

775-575-3414

925 Farm District Rd.
Fernley, NV 89408


Fernley Intermediate

775-575-3390

320 Falcon Dr
Fernley, NV 89408


East Valley Elementary

775-575-3332

4180 Farm District Rd.
Fernley, NV 89408


Silverland Middle

775-575-1575

1100 Jasmine Ln.
Fernley, NV 89408


Fernley Elementary

775-575-3420

450 Hardie Ln.
Fernley, NV 89408


Fernley High

775-575-3400

1300 Hwy 95A
Fernley, NV 89408


Silver Stage Elementary (pre-K-8)

775-577-5060

3800 Spruce Ave.
Silver Springs, NV 89429


Silver Stage Middle School

775-577-5050

3800 Spruce Ave.
Silver Springs, NV 89429


Silver Stage High

775-577-5071

3755 Spruce Ave.
Silver Springs, NV


Smith Valley School (K-12)

775-465-2332

20 Day Ln.
Smith, NV 89430


Yerington Elementary

775-463-6844

112 N. California St.
Yerington, NV 89447


Lyon County Human Services

Yerington Intermediate

775-463-6833

215 Pearl St.
Yerington, NV 89447


Lyon County Human Services

Yerington High

775-463-6822

114 Pearl St.
Yerington, NV 89447